top of page

Regulamin

DZIAŁALNOŚĆ

 

§ 1

 1. International Dance Academy Kołobrzeg zorganizowano w celu podnoszenia kultury, wiedzy i kształtowania ‚zdolności specjalnych’, oraz w celach podwyższenia proponowanego na rynku poziomu rekreacji. Placówka działa 10 miesięcy od września do czerwca, w miesiącach wakacyjnych organizowane są wcześniej zapowiedziane warsztaty lub półkolonie.

 2. Jest to instytucja prywatna, zatem o wpisaniu/skreśleniu z listy uczniów lub/i uczestników zajęć, decyduje Właściciel w porozumieniu z pedagogami/instruktorami.

 3. O wpisaniu na listę uczniów w Akademii decyduje test predyspozycji, podczas którego sprawdza się u dzieci warunki fizyczne, skoczność, elastyczność, muzykalność i koordynację, wszystko w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które może mieć stosowne predyspozycje, ale nie musi. Dlatego ich poziom decyduje o przyjęciu do placówki, lub nie. Do placówki przyjmowane są dzieci od 5-go roku życia, a w wypadku szczególnych predyspozycji emocjonalnych i fizycznych po ukończeniu 4-go roku życia.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania wymaganych oświadczeń, zanim przystąpią do uczestniczenia w zajęciach (m.in. oświadczenie dotyczącego stanu zdrowia, które świadczy o braku przeciwwskazań w uczestniczeniu w zajęciach). Rodzaj i szczegóły na temat zajęć są na prośbę uczestnika omawiane przed wzięciem w nich udziału.

 5. International Dance Academy Kołobrzeg posiada stałe grono pedagogów/instruktorów. Wszyscy pozostali prowadzący zajęcia w placówce (np; warsztaty, półkolonie, lekcje konkursowe) należą do grona pedagogów/instruktorów gościnnych.

 6. Właściciel International Dance Academy Kołobrzeg do podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania placówki, przebiegu pracy i organizacji zajęć oraz wszelkich działań (np; organizacji występów, wyjazdów itp…) upoważnia pedagogów/instruktorów. Jednocześnie wspiera i kontroluje prawidłowe działanie placówki. Jeśli istnieją jakieś kwestie ostateczne, których wyjaśnienie wymaga ingerencji Właściciela uczniowie (ich rodzice/opiekunowie) oraz uczestnicy proszeni są o wysyłanie wiadomości do Właściciela na adres e-mail: gmajewski@interia.pl , lub umawianie spotkania bezpośrednio w siedzibie International Dance Academy Kołobrzeg.

 7. UCZNIAMI nazywamy wszystkich tych, którzy realizują program autorski w zakresie t.klasycznego, t.współczesnego oraz program warsztatów, konkursów, spektakli organizowanych w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności technicznych (grupy ‚0’; ‚K1’, ‚K2’ itd…, ‚WD’, ‚WM’, ‚Masterclass’). UCZESTNIKAMI nazywamy wszystkich biorących udział w zajęciach typowo rekreacyjnych placówki, na stałe lub według własnych potrzeb (grupy ‚K-DR’, ‚B-KS’, PT').

 8. International Dance Academy Kołobrzeg ma swoją siedzibę w Kołobrzegu, przy ul.Łopuskiego 19A/4, ale Właściciel zastrzega, iż zajęcia i występy uczniów lub/i uczestników zajęć mogą odbywać się poza główną siedzibą.

 9. International Dance Academy Kołobrzeg jest placówką niepubliczną, dlatego nie wydaje oficjalnych dokumentów, a dyplomy uczestnictwa w zajęciach, te  z kolei w niektórych instytucjach kultury mogą stanowić wartość. Wyjątek od tego stanowi certyfikat CID (patrz §. 8  punkt 10 ), którego wartość doceniana jest na całym świecie.

 

 

ZAJĘCIA

 

§  2

1.Zajęcia w International Dance Academy Kołobrzeg odbywają się według planu/grafiku zajęć, który jest publikowany do 1 września, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jednocześnie placówka zastrzega sobie zmiany w planie/grafiku zajęć, o czym będzie na bieżąco informować wszystkich uczniów (ich rodziców/opiekunów) telefonicznie lub poprzez stronę internetową placówki z odpowiednim wyprzedzeniem. Placówka zastrzega sobie nieinformowanie o odwołaniu zajęć w nagłych przypadkach, niezależnych od placówki.

2.Uczeń i/lub uczestnik zajęć jest dopuszczony do zajęć tylko w przypadku zapoznania się z regulaminem i podpisania odpowiednich dokumentów w siedzibie placówki. Za ucznia niepełnoletniego odpowiada rodzic/opiekun (podpisujący wymagane dokumenty) i bierze odpowiedzialność za jego postępowanie w trakcie zajęć. Nie stosowanie się ucznia do regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczniów. Nie stosowanie się uczestnika do regulaminu, może skutkować wyproszeniem z zajęć i zabronieniem wstępu na kolejne zajęcia placówki organizowane w przyszłości.

3.Uczeń nie powinien spóźniać się na zajęcia, powinien przychodzić do miejsca odbywania się zajęć odpowiednio wcześniej, żeby się do nich przygotować. Ewentualne spóźnienia powinny być zgłaszane w miarę możliwości do osób prowadzących zajęcia, lub telefonicznie.

4.Uczestnik nie powinien spóźniać się na zajęcia, aby nie przeszkadzać w korzystaniu z zajęć innym uczestnikom.

5.Uczeń powinien przychodzić na zajęcia przynajmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się odpowiednio przygotować. Uczeń powinien być odebrany przez rodzica maksymalnie 10 minut po zakończeniu zajęć.

6.Uczeń i/lub uczestnik może brać udział w zajęciach tylko w wypadku, jeśli rodzic ucznia lub sam uczestnik uiścił opłatę za naukę/korzystanie z zajęć w terminie. Wytyczne co do opłat są podane w § 3.

7. Uczeń powinien posiadać strój adekwatny do zajęć; t.klasyczny  -czarne body, białe rajstopy oraz baletki z gumkami (gr,0’), lub troczkami ( ,Masterclass’ ‚K1’, ‚K2’, ‚K3’ itd…), t.współczesny -przylegające body/t-shirt zasłaniające brzuch!, oraz wąskie spodnie sportowe, lub legginsy (‚WM’).

8.Dla uczniów  t.klasycznego obowiązuje bezwzględnie starannie uczesany koczek, dla uczniów t.współczesnego obowiązują bezwzględnie gładko uczesane, spięte włosy. Wymagania co do stroju i fryzury są obowiązkowe dla miejsca profesjonalnie traktującego dyscyplinę, jaką jest taniec. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało nie dopuszczeniem ucznia do zajęć.

9.Pedagog/instruktor może wydłużyć czasowo zajęcia, co nie wymaga dodatkowych opłat. Żadnemu uczniowi nie wolno opuszczać sali bez pozwolenia pedagoga. Uczestnik zajęć proszony jest o podanie przyczyny wyjścia z sali w trakcie zajęć prowadzącemu. Wszystkie osoby chcące wejść na zajęcia powinny poczekać do momentu, aż ucichnie muzyka, w innym wypadku przerywają koncentrację uczniów/uczestników zajęć. 

10.W trakcie zajęć na sali nie mogą przebywać rodzice/opiekunowie oraz osoby towarzyszące uczestnikom/uczniom. Na terenie placówki oraz we wszystkich miejscach zajęć placówki zabrania się przebywania osobom nieupoważnionym.

11. Na sali ćwiczeń nie wolno spożywać napojów, ani posiłków.

12. Wszystkie osoby przebywające na korytarzu w pobliżu sali, lub w poczekalniach/szatniach prosi się o zachowanie bezwzględnej ciszy.

13. W CZASIE PANDEMII COVID-19, STOSOWANE SĄ ŚRODKI NADZWYCZAJNE W KWESTII PROWADZENIA ZAJĘĆ:  ODBYWAJĄ SIĘ ONE ON-LINE (POPRZEZ ZOOM, CZY SKYPE, WG PREFERENCJI I MOŻLIWOŚCI DANEJ GRUPY), O NORMALNYCH GODZINA ZGODNIE Z PLANEM AKADEMII. TAKA SYTUACJA NIE ZWALNIA Z REGULARNYCH OPŁAT ZA ZAJĘCIA.

 

OPŁATY

 

§ 3

Dla uczniów

1.Uczniów obowiązuje jednorazowe uiszczenie opłaty z tytułu ‚wpisowego’ w wysokości 150 zł, nie podlega ono zwrotowi po wciągnięciu ucznia na listę International Dance Academy Kołobrzeg.

2.Uczniowie zobowiązani są stałą comiesięczną opłatą ‚czesnego’,w wysokościach określonych dla każdej grupy:

 

gr. ‚O’-175 zł/mieś.  (1,5h w tygodniu)*

gr. ‚K1’, - 250 zł/mieś. (2h w tygodniu)*

gr. ‚K2’, - 200 zł/mieś. (2h w tygodniu)*

gr. ‚K3, - 250 zł/mieś. (2,5h w tygodniu)*

gr. ‚WM’ -300 zł/mieś. (4h w tygodniu)*

gr. ‚Masterclass’ - 400 zł/mieś. (7 h w tygodniu)*

lekcje indywidualne- 50zł/za 1h

gr. 'K-DR' (t.klasyczny dorośli)- 200 zł/mieś. (1h w tygodniu)* 

* system opłat jest opisany także w zakładce DLA RODZICÓW 'Opłaty' na naszej stronie.

Na powyższe kwoty wystawiane są faktury VAT. Nieodebranie faktury nie zwalnia z opłaty za zajęcia.

 

3. Aktualnie obowiązujące ‚czesne’ za udział dziecka w zajęciach powinno być wpłacane do 7 dnia danego miesiąca (liczy się data zaksięgowania pieniędzy na koncie). Brak wpłaty za dany miesiąc skutkuje niedopuszczeniem ucznia do zajęć, w konsekwencji skreśleniem z listy uczniów International Dance Academy Kołobrzeg. Wpłaty należy dokonać na następujący numer konta:

26 1240 6508 1111 0000 5410 5658

 

4. ‚Czesne’ wpłaca się od września do czerwca. Zajęcia w trakcie ferii, wakacji lub indywidualne wymagają osobnych opłat, ustalanych przez placówkę i podawanych do oficjalnej wiadomości.

 Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia z opłaty za dany miesiąc. Podobnie skreślenie dziecka z listy uczniów z powodów dyscyplinarnych nie zwalnia z opłat za dany miesiąc.

5.Zgłoszenie przez rodziców zaprzestania uczestnictwa ucznia w zajęciach może mieć formę wyłącznie pisemną i może zostać złożone tylko z końcem miesiąca w siedzibie International Dance Academy Kołobrzeg. Jeśli w szczególnych przypadkach musi być zgłoszone w innym terminie, naliczana jest normalna miesięczna kwota  za zajęcia.

6. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od International Dance Academy Kołobrzeg, nie przewiduje się zwrotu części ‚czesnego’.

 

 

Dla uczestników

 1. Uczestników obowiązuje każdorazowe uiszczenie opłaty z tytułu uczestniczenia w wybranych zajęciach. Wpłaty należy dokonać przed zajęciami. Należy zgłosić swoją obecność w zajęciach wcześniej, ze względuna ograniczoną ilość miejsc.

 2. Opłaty dla uczestników obowiązujące za poszczególne zajęcia:

 

‚K-DR’ (t.klasyczny-dorośli)- 50 zł/godz.

‚B-KS’ (blok- kształtowanie sylwetki)- 50 zł/godz.

‚PT’ - 80 zł/godz. ' Pierwszy Taniec'  (choreografowie zastrzegają sobie minimalną ilość godzin 7, ze względu na brak możliwości dopracowania ‚Pierwszego Tańca’ w krótszym czasie)  

Opłaty z biegiem lat mogą ulegać zmianie i będą podawane do oficjalnej wiadomości.

 

ZOBOWIĄZANIA AKADEMII

 

§ 4

 1. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do zapewnienia swoim uczniom lub/i uczestnikom zajęć odpowiednich warunków do rozwijania swoich umiejętności, z poszanowaniem prawa do odpowiedniej jakości zajęć oraz bezpieczeństwa uczestniczących. 

 2. Zajęcia powinny odbywać się w poczuciu komfortu dla wszystkich uczęszczających do placówki.

 3. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do rozwijania i wsparcia talentu swojego ucznia w sposób indywidualny i w grupie.

 4. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do przygotowywania szczególnie uzdolnionych uczniów do konkursów/ festiwali/ występów solowych.

 5. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do umożliwienia wszystkim uczniom występów na scenie w na koniec roku szkolnego, lub w trakcie jego trwania.

 6. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do stworzenia przestrzeni również dla uczestników zajęć rekreacyjnych, by jeśli wyrażają taką wolę mogli zaprezentować swoje efekty pracy szerszej publiczności podczas występu.

 7. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do stałego promowania swoich uczniów, oraz ich osiągnięć.

 8.  W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane przez pedagoga/instruktora, a nie będzie to przyczyna niezależna od placówki International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do proporcjonalnego zwrotu kwoty ‚czesnego’ za zajęcia, które się nie odbyły.

 9. International Dance Academy Kołobrzeg zapewnia swoim uczniom stroje do występów, które znajdują się już w posiadaniu placówki. Stroje do nowych produkcji dla dziecka są finansowane przez rodziców, i/lub sponsorów zewnętrznych, ale tylko w wypadku, kiedy uda się ich placówce pozyskać.

 10. International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązuje się do utrzymania czystości w miejscu, gdzie odbywają się zajęcia.

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

§ 5

1.Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu International Dance Academy Kołobrzeg.

2.Uczeń zobowiązuje się do 60% obecności w skali roku szkolnego, w innym wypadku nie będzie dopuszczony do występu końcoworocznego, który ma na celu prezentację nabytych w ciągu roku nauki umiejętności. 

3.Uczeń podczas zajęć powinien w należyty sposób traktować pedagogów/instruktorów, kolegów i koleżanki oraz miejsce, w którym odbywają się zajęcia.

4.Uczeń zobowiązuje się do poważnego podejścia do wszystkich pokazów i występów, mając pełen szacunek dla sztuki tańca oraz świadomość reprezentowania profesjonalnej placówki.

5.Uczeń zobowiązuje się do udziału  w dodatkowych zajęciach (nieodpłatnych)  oraz we wszystkich próbach przed koncertami, konkursami lub publicznymi występami. Ewentualne nieobecności powinny być uzgadniane wcześniej przez rodziców/opiekunów z pedagogami/instruktorami.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

§ 6

1.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu International Dance Academy Kołobrzeg.

 

KONTAKT 

 

§ 7

Dla rodziców

 1. International Dance Academy Kołobrzeg będzie umieszczać wszystkie aktualne i ważne informacje na swojej stronie internetowej.

 2. International Dance Academy Kołobrzeg zapewnia także kontakt telefoniczny oraz mailowy na życzenie rodziców uczniów. Zapewnia taki kontakt również w nagłych sytuacjach (zmiana planu, odwołanie zajęć, itp…)

 3. International Dance Academy Kołobrzeg udziela wszelkich informacji na temat ucznia na prośbę rodzica. Służy także wsparciem i pomocą w związku z nauką ucznia w placówce, jeśli rodzice wyrażają taką wolę.

 

Dla uczestników

1.International Dance Academy Kołobrzeg będzie umieszczać wszystkie aktualne i ważne informacje na swojej stronie internetowej.

2. International Dance Academy Kołobrzeg zapewnia także kontakt telefoniczny oraz mailowy na życzenie uczestników. Zapewnia taki kontakt również w nagłych sytuacjach (zmiana grafiku, odwołanie zajęć, itp…)

3.International Dance Academy Kołobrzeg udziela wszelkich informacji na temat zajęć, pomaga dobrać odpowiedni typ, doradza, by zajęcia były najlepszą formą rekreacji dla uczestnika- na prośbę uczestnika. Jeśli uczestnicy wyrażają taką wolę służy także wsparciem i pomocą w związku z uczestnictwem (sposobem, przebiegiem zajęć) osób w zajęciach, jakie proponuje placówka,.

 

PRZEDSTAWIENIA, KONKURSY, CERTYFIKAT

 

§ 8

1.International Dance Academy Kołobrzeg ma za zadanie organizowanie i stwarzanie możliwości, aby uczniowie mogli prezentować swoje umiejętności na scenie.

2.Przynajmniej raz w roku International Dance Academy Kołobrzeg będzie organizować przedstawienie, w którym wezmą udział wszyscy uczniowie. Wyjątkiem będą uczniowie, którzy mają mniej niż 60 % obecności. Ze względu na zaangażowanie w przygotowania ze strony pedagogów/ instruktorów uczniowie, którzy nie uczęszczają regularnie na zajęcia zostaną odsunięci od przedstawienia.

3. International Dance Academy Kołobrzeg będzie dokładała wszelkich starań, aby w ciągu roku szkolnego stwarzać wiele możliwości do występów poszczególnych grup, przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych, czy promocyjnych.

4.Prezentacje poszczególnych klas będą poziomem dostosowane do możliwości uczniów.

Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mieli możliwość prezentacji solowych.

4.Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą przygotowywani do konkursów w celu reprezentowania International Dance Academy Kołobrzeg.

5.Wszelkie koszty związane z wyjazdami na konkursy, festiwale, warsztaty (po uprzednim ustaleniu szczegółów z prowadzącymi International Dance Academy Kołobrzeg pokrywają rodzice.

6.Udział w występach scenicznych jest nobilitacją. W tym zakresie uczniowie powinni mieć pełną świadomość reprezentacji placówki kulturalnej, o wysokim poziomie nauczania.

7.Uczniowie przygotowują samodzielnie swoje kostiumy do występów i jeśli wypożyczają kostium w placówce, zobowiązują się do zwrotu najpóźniej 7 dni po występie, w stanie w jakim odebrali z magazynu kostiumów.

8. Uczniowie nie mogą spóźniać się na próby przed koncertami i występami. Przewidziane, a także nagłe spóźnienia powinny być zgłaszane przynajmniej telefonicznie do pedagogów/ instruktorów placówki. Brak obecności na próbach będzie równoznaczny z odsunięciem ucznia  od występu.

9. Uczestnicy, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia rekreacyjne International Dance Academy Kołobrzeg, wyrażający wolę, mogą również zaprezentować swoją pracę podczas końcoworocznego koncertu. Decyzję o tym podejmują w porozumieniu z pedagogiem/instruktorem, przygotowując krótką  prezentację.

10.International Dance Academy Kołobrzeg oraz wszyscy prowadzący na stałe zajęcia pedagodzy/instruktorzy są członkami International Dance Council (CID), czyli Międzynarodowej Rady Tańca. Dzięki temu szczególnie uzdolnieni uczniowie mogą uzyskiwać certyfikaty przyznawane przez CID na wniosek placówki. Certyfikowanie odbywa się w obecności przedstawiciela CID, podczas uroczystości, na której występują uczniowie International Dance Academy Kołobrzeg.

11,Istnieje możliwość zdobycia kilku stopni certyfikatu, w zależności od zdolności i ilości godzin nauki, jakie uczeń ma za sobą. O staraniu się o certyfikat organizacji CID decyduje grono pedagogów/instruktorów. Uczeń musi przejść egzamin w ich obecności, przed wysłaniem wniosku o certyfikat ucznia do organizacji CID.

13.Certyfikat CID jest dokumentem uznawanym na całym świecie.

12.Wszelkich dodatkowych informacji na temat samej organizacji CID i przyznawanych przez nią certyfikatów udziela International Dance Academy Kołobrzeg.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

1.Wszyscy uczniowie i uczestnicy zajęć International Dance Academy Kołobrzeg zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

2.Jeżeli rodzic ucznia lub/i uczestnik zajęć nie zgadzają się na wykorzystanie wizerunku ucznia lub uczestnika w materiałach promocyjnych, zdjęciach, materiałach filmowych, ulotkach, plakatach, itp., tworzonych w celach promocyjnych na rzecz placówki powinien złożyć pisemną deklarację o niewyrażaniu zgody na korzystanie z wizerunku, w siedzibie International Dance Academy Kołobrzeg.

3. International Dance Academy Kołobrzeg zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

bottom of page